مرور عمرانی

ضریب مدیریت پیمان ، درصد مدیریت پیمان چگونه محاسبه می شود؟

مدیریت 18 بهمن 1401

ضریب مدیریت پیمان ، درصد مدیریت پیمان چگونه محاسبه می شود؟ ضرایب پیمان مکمل و بهای واقعی هزینه شده برای یک پروژه است و هر یک از آیتم های موجود فهرست بها و مقادیر مربوط است. ضرایب پیمان باید محاسبه شده و برای کارفرما فرستاده شود. برای آشنایی با ضرایب پیمان و نحوه محاسبه آنها به شما پیشنهاد می کنیم در